Odricanje od odgovornosti

Novo Zdravlje informiše građane i profesionalce o zdravom životu uopšte. Informacije o ovoj aplikaciji će se redovno ažurirati i sve promene se mogu izvršiti u bilo kom trenutku sa trenutnim dejstvom i bez ikakvog obaveštenja. Ne možemo garantovati da su informacije u ovoj aplikaciji prikladne za svrhu za koju ste konsultovali informacije. Sve informacije se pružaju u stanju u kome se zaista nalaze i bez ikakve (implicitne) garancije ili garancije u pogledu njihove ispravnosti i prikladnosti za određenu svrhu ili na bilo koji drugi način. Isključujemo svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, bilo koje prirode, koja proističe na bilo koji način u vezi sa korišćenjem naše aplikacije, ili sa privremenom nemogućnošću konsultovanja naše aplikacije. Takođe nismo odgovorni za direktnu ili indirektnu štetu nastalu korišćenjem informacija dobijenih putem naše aplikacije. Moguće je da su informacije objavljene na našoj veb stranici nepotpune. Konsultujte se sa svojim lekarom pre nego što počnete da menjate način života!

Podrška Evropske Komisije za izradu ove publikacije ne predstavlja odobravanje sadržaja koji odražava stavove samo autora, i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Holandija)

Download on Google play

Download on the App Store