Zrieknutie sa zodpovednosti

Nové zdravie informuje občanov a odborníkov o zdravom životnom štýle vo všeobecnosti. Informácie v tejto aplikácii budú pravidelne aktualizované a akékoľvek zmeny môžu byť vykonané kedykoľvek s okamžitou platnosťou a bez predchádzajúceho upozornenia. Nemôžeme zaručiť, že informácie v tejto aplikácii sú vhodné na účel, na ktorý si ich vyhľadávate. Všetky informácie sú poskytované v stave, v akom sa skutočne nachádzajú, a bez akejkoľvek (implicitnej) záruky alebo garancie, pokiaľ ide o ich správnosť a vhodnosť na konkrétny účel alebo inak. Vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody akejkoľvek povahy, ktoré vznikli v dôsledku používania našej aplikácie alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou, alebo s dočasnou nemožnosťou konzultovať našu aplikáciu. Takisto nezodpovedáme za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania informácií získaných prostredníctvom našej aplikácie. Je možné, že informácie uverejnené na našej webovej stránke sú neúplné. Pred začatím akejkoľvek zmeny životného štýlu sa poraďte so svojím lekárom!

Podpora Európskej komisie na vydanie tejto publikácie neznamená schválenie jej obsahu, ktorý vyjadruje len názory autorov, a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Países Bajos)

Download on Google play

Download on the App Store