Disclaimer

New Health informeert burgers en professionals over gezond leven in zijn algemeen. De informatie op deze app wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie in deze app geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze app, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze app te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze app verkregen is. Het is mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig is. Raadpleeg uw arts voor u met aanpassingen in uw leefstijl begint!

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud, die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de daarin opgenomen informatie kan worden gemaakt.

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Nederland)

Download on Google play

Download on the App Store