Univerzita Komenského

Hlavný partner

Fakulta telesnej výchovy a športu je verejná štátna vysoká škola, vzdelávacia a výskumná inštitúcia v rámci najstaršej slovenskej univerzity - Univerzity Komenského v Bratislave. Fakulta je vedúcou inštitúciou na Slovensku v oblasti športových vied a vzdelávania športových profesionálov. Spolupracuje s ďalšími kľúčovými organizáciami, napríklad s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, so Slovenskou akadémiou vied, Slovenským olympijským a športovým výborom a s Národným športovým centrom. Okrem vzdelávania spočíva výskumné zameranie fakulty s najdlhšou históriou aj vo funkčnom hodnotení pohybovej výkonnosti školskej mládeže až po vrcholových športovcov, na základe čoho sú navrhované odporúčania a cvičebné programov pre rôzne skupiny populácie. Ďalšou hlavnou oblasťou vedeckých aktivít je štúdium aspektov pohybovej aktivity ako preventívnej a liečebnej modality. Na pokrytie vedeckých projektov týkajúcich sa tejto oblasti bolo v roku 2013 založené Centrum výskumu stárnutia a civilizačných ochorení. V súčasnosti boli úspešne dokončené alebo ešte prebiehajú experimentálne práce - projekt zameraný na účinky funkčnej elektrickej stimulácie verzus cvičebné zákroky u sarkopenických seniorov (podporované EU programom INTERREG IVa, 464.000,- EUR) a výskumný projekt s pacientami s rakovinou prostaty (podporované Slovenskou agentúrou pre výskum a vývoj, 114.124,- EUR). Väčšina vedeckých projektov sa uskutočňuje na medzinárodnej úrovni v spolupráci s výskumnými partnermi z Rakúska, Talianska, Slovinska, Nórska a Fínska.

Kľúčové aktivity:

 • vysokoškolské vzdelanie v športe a telesnej výchove (tréneri, učitelia TV)
 • výskum vo väčšine oblastí športových vied (fyziológia telesných cvičení, športová humanistika, antidoping, zdravotne orientované pohybové programy)
 • podpora pohybových aktivít pre zdravie
 • spolupráca na národnej a medzinárodnej úrovni s univerzitami a inými športovými subjektami (napr. Slovenksý olympijský a športový výbor, Slovenská antidopingová agentúra, FIEP, športové zväzy a federácie)
 • vypracovanie národných odporúčaní pre pohybovú aktivitu (napr. deti a mládež, staršia populácia)

Spolupráca:

 • Slovenská antidopingová agentúra - SADA
 • Národné športové centrum - NŠC
 • Slovenský olympijský a športový výbor - SOŠV
 • 32 Erasmus+ univerzity bilaterálne dohody
 • FIEP (Fédération International d´Éducation Physique) (Sídlo FIEP v Európe)
 • ICSSPE – Medzinárodná rada vied o športe a telesnej výchove
 • Slovenský zväz ľadového hokeja,
 • Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode,
 • Slovenský zväz vzpierania,
 • Slovenská basketbalová asociácia,
 • Slovenská volejbalová federácia,
 • Slovenská plavecká federácia, atď.

Veľkosť organizácie

 • národná
 • počet zamestnancov 51-250
Univerzita Komenského

New Health Foundation

Houtstraat 14
6001 SJ Weert (Países Bajos)

Download on Google play

Download on the App Store